Company Profile

ความเป็นมา

TACE Ltd. ต่อตระกูล ยมนาค

            บริษัท  วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด  (Tortrakul & Associates Consulting Engineer Ltd.)  หรือ TACE Ltd. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2528 ผู้ริเริ่ม คือ รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมโครงสร้าง และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนงานก่อสร้างด้วยระบบ CPM และ Value Engineering  ได้นำวิธีการวางแผนงานระบบ CPM หรือ Critical Path Method (PCM)  มาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย ร่วมกับบุคลากรประจำอีกจำนวนกว่า 80 คน

            เรายังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนางานบริหารก่อสร้างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ  โดยดำรงไว้ซึ่งความดีงามและถูกต้องของจรรยาบรรณตลอดไป

ปณิธาน

            TACE ยืนหยัดอยู่บนความตั้งใจแน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของวิศวกรที่ปรึกษาฯ ในเมืองไทย ซึ่งถูกมองว่าเต็มไปด้วยผลประโยชน์ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ความยุติธรรมและยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร เป็นแนวคิดและนโยบายที่เรามอบไว้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานอยู่แนวทางเดียวกัน คิด เห็น และตัดสินใจเหมือนกัน

วิสัยทัศน์  Vision

            “เราจะเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี มุ่งมั่นสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในด้านความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งพนักงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข”

TACE’s Services

 • PROJECT MANAGEMENT
 • PRE – CONSTRUCTION MANAGEMENT
 • CONSTRUCTION SUPERVISION
 • BUILDING RENOVATION
 • COST CONTROL
 • VALUE ENGINEERING (V.E.)
 • STRUCTURE  DESIGN

ทีมผู้บริหาร  Management Team

 • รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค (ประธานกรรมการ)
 • นายปรีชา  ประเสริฐศักดิ์ (กรรมการผู้จัดการ)
 • นายธาดา  ประสิทธิสา (กรรมการ)
 • นายประทีป  สันติภาพ (กรรมการ)
 • นางสาววิมลรัตน์  ยงชัยตระกูล (กรรมการ)
 • นางสาวฐิติมา ศรีมงคล (กรรมการและเลขานุการ)

ผังองค์กร Organization Chart

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. TACE  Ltd.  ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ  จากบริษัทฯ หรือผู้ทำงานซึ่งอยู่         ภายใต้อำนาจการควบคุม ไม่ว่าจะมีมาในรูปแบบใดๆ จากผู้ใต้อำนาจการควบคุม 

            1.1      การรับเป็นเงิน

            1.2      การรับเป็นของขวัญ สิ่งของ

            1.3      การรับบริการ ทำงานต่างๆ  ให้โดยไม่คิดมูลค่า

            1.4      การรับเลี้ยงอาหาร

            1.5      การรับการว่าจ้างให้ทำงานพิเศษ

            1.6      การรับเป็นเงินจากการชนะพนัน

2. TACE Ltd. ถือหลักการตัดสินใจ  สั่งการต่างๆ  ต้องทำด้วยความยุติธรรมมีหลักการที่สามารถอ้างอิง และอธิบายกับทุกฝ่ายได้ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้

3.  TACE Ltd.  จะปฏิบัติต่อทีมงานทุกฝ่าย  โดยให้ความเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพทุกๆ ฝ่าย

4.  TACE Ltd.  จะใช้วาจาและกิริยาสุภาพ  ในการสั่งงาน  และในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมา

5.  TACE Ltd.  จะไม่แสดงอารมณ์ไม่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน ทั้งฝ่ายเจ้าของงานและฝ่ายผู้รับเหมา

6.  TACE Ltd.  ยึดมั่นในการให้ความเคารพในแนวคิดในแบบของผู้ออกแบบไม่วิจารณ์  และจะไม่แก้ไขแบบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานเป็นเด็ดขาด

7. TACE Ltd.  เป็นผู้มองโลกในแง่ดีคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานทุกฝ่ายย่อมมีความปรารถนาในการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง

8. ทีมงาน  TACE Ltd. ทุกคนมีจิตใจเป็นหัวหน้าที่ดี ช่วยเหลือแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้รับเหมา

Standard

1.  TACE Ltd. shall not accept any bribe from anyone who we are working with, In any kind, such as

            1.1 Taking money for grant.

            1.2 Taking gift for grant.

            1.3 Taking work for free of charge.

            1.4 Taking meal for free of charge.

            1.5 Taking money from outside work.

            1.6 Taking money from gambling.

2.  TACE Ltd. shall make a decision and give an order based on justice and conception which can be refered or explained,  without personal feeling.

3.  TACE Ltd. shall treat anyone with respect and honor, to every professional work.

4.  TACE Ltd. shall be polite in both action and speech, when ordering to or communicating with owner and contractor.

5.  TACE Ltd. shall not show emotionly rude or unpolite action to both owner and contractor.

6.  TACE Ltd. shall respect the designed conception and definitely must not change anything without an approval from owner or designer.

7. TACE Ltd. shall think positively of the situation as if everyone want to do the right thing to complete the work. 8. TACE Ltd. and the team are good leader and our job is to offer advices, helps, comments, instruction and suggestion to contractor.

 • Professional services with integrity and transparency.
 • Commitment to engineering code of conduct & Ethics.