ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

รายการDownloadsไฟล์เอกสาร

สมัครสมาชิก : http://www.tace.co.th/new/wp-login.php?action=register

Ebook เทคนิคการประชุม Effective Meeting Skills (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) Download

บทความ แนวคิดการทำงานแบบ Single Team Download

บทความ Lab Room เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่ Download

บทความ ขบวนการคิดแบบ VE (Value Engineering) Download

บทความ Loop Construction หัวใจของความสำเร็จโครงการแม่น้ำ เรสซิเดนท์ Download

บทความ Tips ของการก่อสร้าง ระบบ Loop ConstructionDownload

บทความ TACE ทำอะไรในฐานะที่ปรึกษาบริหารโครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์ Download

EBook การเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษาการก่อสร้างคอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น โดย ธวัชชัย เดชพุ่มไสว Download

บทความ CM vs Owner สัมพันธภาพระหว่างเจ้าของโครงการ และผู้บริหารงานก่อสร้างของโครงการ (ผลงานครบรอบ 25 ปี TACE Ltd. พ.ศ.2553) Download

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับแก้ไข 2559) Download

หนังสือ CPM & PERT การวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค​ Download