Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.tace.co.th

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด (Tortrakul & Associates Consulting Engineer Ltd.) หรือ TACE Ltd. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2528 ทั้งนี้ผู้ริเริ่ม คือ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์ต่อตระกูล นอกจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างแล้ว ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยการนำวิธีการวางแผนงานระบบ CPM หรือ Critical Path Method (PCM) มาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย ร่วมกับบุคลากรประจำอีกจำนวนกว่า 80 คน เรายังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนางานบริหารก่อสร้างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยดำรงไว้ซึ่งความดีงามและถูกต้องของจรรยาบรรณตลอดไป

»

[Read More]

» ()

C-EKKAMAI Whizdom Connet (HR3) / Whizdom Essence (HR2) / Whizdom Inspire (HR1)   NICHE ID @PAKKRAT STATION NICHE MONO SUKHUMVIT 70 - BEARING
๏ฟฝ๏ฟฝุณาค๏ฟฝ๏ฟฝ๊กท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
Home | Profile | News | Services | Portfolio | Career | Contact Us
Staff Zone | Webmail
© 2011-2014 TACE Ltd. All rights reserved.