มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ที่ตั้งโครงการ: ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ:  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน้าที่รับผิดชอบ :  ที่ปรึกษาโครงการ

รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น: 509,970,000.00 บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2534–2541

ดังมีรายการต่อไปนี้  

1.อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลักษณะอาคาร: อาคารเรียนสูง 12 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

มูลค่าก่อสร้าง: 130,000,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2534-2537

2.อาคารจอดรถ (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลักษณะอาคาร: อาคารสูง 7 ชั้น จอดรถได้ 243 คัน

มูลค่าก่อสร้าง: 52,150,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2537–2538

3.ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มูลค่าก่อสร้าง: 42,620,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2537 (3 เดือน)

4.อาคารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและคณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลักษณะอาคาร: อาคารสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

มูลค่าก่อสร้าง: 83,500,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2538–2539

5.อาคารอำนวยการ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลักษณะอาคาร:  อาคารเรียนสูง 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

พื้นที่ก่อสร้าง: 9,910  ตารางเมตร   

มูลค่าก่อสร้าง: 143,200,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2538-2540

6.อาคารเอนกประสงค์และอาคารเรียน (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลักษณะอาคาร: อาคารเรียนสูง 7 ชั้น 

พื้นที่ก่อสร้าง:  4,290  ตารางเมตร   

มูลค่าก่อสร้าง: 58,500,000.00  บาท

ปีที่ก่อสร้าง: 2540–2541