อาคารเฉลิมพระเกิยรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารเฉลิมพระเกิยรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Location:  Yothee Road, Bangkok

Client:  Faculty of Dentistry Mohidol University

Scope of Work:  Construction Management

Building Type:  Education

Unit Detail:  17 Storeys (3 Basements)

Construction Cost:  Baht 1,500,000,000.00

Construction Area:  97,309 Sq.m

Duration:  November 2007 – Junuary 2011