โครงการ ศาลายาวัน (SALAYA ONE)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยบ้านตั้งสิน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เจ้าของโครงการ : บริษัท มีนำดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย (Service Apartment)  

จำนวน 2 หลัง สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ราคาค่าก่อสร้าง : 299,250,000.- บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : ประมาณ  19,950  ตร.ม.     

ปีที่ก่อสร้าง : จะเริ่มก่อสร้าง ต.ค.2564  (อยู่ระหว่างขอ EIA)

โครงการ  มิวซ (MUSE) คอนโดมิเนียม 

ที่ตั้งโครงการ : อยู่ในบริเวณโครงการ ศาลายาวัน (SALAYA ONE)     

เจ้าของโครงการ : บริษัท มีนำดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย (Condominium)  

จำนวน 3  หลัง  สูง  8  ชั้น  และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ราคาค่าก่อสร้าง : 436,950,000.- บาท

พื้นที่ก่อสร้าง : ประมาณ 29,130 ตารางเมตร    

ปีที่ก่อสร้าง : จะเริ่มก่อสร้าง ต.ค.2564  (อยู่ระหว่างขอ EIA)

Back