1 win casino1win aviatormosbetmosbet casinopin-upmostbet aviator login1 winmostbet1 win azpin up casino1winmosbetpin up bettingparimatchlacky jet4era betmostbet casinoparimatchpin up azerbaijanlucky jet casino1win slot4rabet mirror1 win casinoluckyjet1wınmosbetaviator4rabet bangladesh1 winpin up az1win onlinepin up indialucky jetmostbet azmostbetpin up kz1win1win casino1win saytimostbet aviatorlucky jetmostbetmostbet onlinepinup loginpin uppin up1win login4r betmosbet indiamostbet azaviator mostbet

Tips ของการก่อสร้าง ระบบ Loop Construction

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

1.Teamwork 

สิ่งสําคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความสําเร็จของการทํางานก่อสร้าง ระบบ Loop Construction คือ Teamwork ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่เจ้าของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาย่อยทุกราย ในโครงการแม่น้ํา เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม Teamwork เริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่การวางแผนงาน มีการประชุม วางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยการทํา Lab Room เป็นเครื่องมือในการทดลองปฏิบัติงานจริง จนได้มาซึ่งแผนงานที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง เมื่อถึงขั้นตอนทํางานจริง ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละ Loop จะมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการทํางานของตนให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กําหนด วิศวกรที่ปรึกษาก็จะวางแผนการติดตามงานและตรวจสอบคุณภาพของงานได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับงานที่ก้าวหน้าไปในแต่ละวัน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ก็ตามในการทํางาน ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของใคร จะเห็นได้ชัดเจนถึงความรู้สึกของการเป็น Teamwork ว่า เป็นรากฐานสําคัญแห่งความสําเร็จของการทํางานระบบ Loop Construction อย่างแท้จริง 

 2.ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างก่อนเริ่มลงมือทํางานจริง 

เนื่องจากงานในแต่ละ Loop​ ของการทํางานระบบ Loop Construction มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็น Critical Path ดังนั้นหากมีการ แก้ไขแบบก่อสร้างเมื่อได้เริ่มลงมือทํางานไปแล้ว จะมีผลให้เกิดการสะดุดของ Loop นั้น ๆ และหากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ที่กําหนด ก็จะเกิดผลกระทบต่อการเริ่มต้นงานของ Loop ถัดไป ส่งผลให้เกิดปัญหาการควบคุมเวลา การจัดสรรทรัพยากรทั้งของ Loop ที่มีการแก้ไขแบบและ Loop ถัดๆไป เป็นต้น หากปัญหาการแก้ไขแบบมีเป็นจํานวนมาก จนมีผลกระทบเป็นวงกว้าง การทํางานระบบ Loop Construction ก็จะเป็นไปไม่ได้เลย

3. การรักษาเวลาเป็นเป้าหมาย สูงสุดในการทํางานระบบ Loop Construction 

เมื่อมีการวางแผนและกําหนดวัน แล้วเสร็จของแต่ละ Loop แล้ว ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามกําหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ Loop อื่นๆที่ตามมา การไม่เห็นความสําคัญต่อการรักษาเวลาของผู้รับเหมาเพียงรายใดรายหนึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความล้มเหลวต่อการทํางาน ระบบ Loop Construction ได้  

4.คุณภาพเป็นยิ่งกว่าเป้าหมายสูงสุดในการทํางาน 

โดยแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะบริหารงานก่อสร้างโดยระบบใดก็ตาม การควบคุมงานให้ได้มาตรฐานที่ดีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่สุดอยู่แล้ว แต่สําหรับการบริหารงานก่อสร้างโดยระบบ Loop Construction การปล่อยให้มีชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพ แทรกอยู่ในงานที่ได้คืบหน้าผ่าน Loop นั้นไปแล้ว จะสร้างปัญหาให้กับระบบการควบคุมงานทันที ตัวอย่างเช่น การต่อท่อน้ําดี ในผนังที่ไม่ได้คุณภาพและไม่มีการตรวจสอบเมื่อเกิดการรั่วซึมในภายหลัง ทําให้ต้องย้อนกลับมาทุบรื้อผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีหรือปูกระเบื้องใหม่อีกครั้ง 

5.ง่ายต่อการทําความเข้าใจ แต่ยากในการทําให้เกิดผลจริง 

การทํางานในระบบ Loop Construction ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือยากต่อการทําความเข้าใจ แต่ความสําเร็จในการนําไปใช้ให้เกิดขึ้นจริง กลับเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโครงการก่อสร้างมักประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจํานวนมาก การจะทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีวินัยและยึดมั่นในการรักษา ระบบให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขาดช่วงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทํางานจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจึงเป็นเรื่องยาก หากต้องการให้เกิดความสําเร็จ ในการบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบ Loop Construction แล้วนั้น ความมุ่งมั่นของผู้บริหารของทุกฝ่ายทุกบริษัทในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการแล้วเสร็จของงานในแต่ละ Loop ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัท ตลอดจนคนงานทุกคนที่จะทํางาน ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายวันอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

Source​ : https://www.tace.co.th/new/wp-content/uploads/2019/09/บทความ-Tips-ของการก่อสร้าง-ระบบ-Loop-Construction.pdf