Tips ของการก่อสร้าง ระบบ Loop Construction

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

1.Teamwork 

สิ่งสําคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความสําเร็จของการทํางานก่อสร้าง ระบบ Loop Construction คือ Teamwork ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่เจ้าของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาย่อยทุกราย ในโครงการแม่น้ํา เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม Teamwork เริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่การวางแผนงาน มีการประชุม วางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยการทํา Lab Room เป็นเครื่องมือในการทดลองปฏิบัติงานจริง จนได้มาซึ่งแผนงานที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง เมื่อถึงขั้นตอนทํางานจริง ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละ Loop จะมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการทํางานของตนให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กําหนด วิศวกรที่ปรึกษาก็จะวางแผนการติดตามงานและตรวจสอบคุณภาพของงานได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับงานที่ก้าวหน้าไปในแต่ละวัน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ก็ตามในการทํางาน ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของใคร จะเห็นได้ชัดเจนถึงความรู้สึกของการเป็น Teamwork ว่า เป็นรากฐานสําคัญแห่งความสําเร็จของการทํางานระบบ Loop Construction อย่างแท้จริง 

 2.ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างก่อนเริ่มลงมือทํางานจริง 

เนื่องจากงานในแต่ละ Loop​ ของการทํางานระบบ Loop Construction มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็น Critical Path ดังนั้นหากมีการ แก้ไขแบบก่อสร้างเมื่อได้เริ่มลงมือทํางานไปแล้ว จะมีผลให้เกิดการสะดุดของ Loop นั้น ๆ และหากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ที่กําหนด ก็จะเกิดผลกระทบต่อการเริ่มต้นงานของ Loop ถัดไป ส่งผลให้เกิดปัญหาการควบคุมเวลา การจัดสรรทรัพยากรทั้งของ Loop ที่มีการแก้ไขแบบและ Loop ถัดๆไป เป็นต้น หากปัญหาการแก้ไขแบบมีเป็นจํานวนมาก จนมีผลกระทบเป็นวงกว้าง การทํางานระบบ Loop Construction ก็จะเป็นไปไม่ได้เลย

3. การรักษาเวลาเป็นเป้าหมาย สูงสุดในการทํางานระบบ Loop Construction 

เมื่อมีการวางแผนและกําหนดวัน แล้วเสร็จของแต่ละ Loop แล้ว ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามกําหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ Loop อื่นๆที่ตามมา การไม่เห็นความสําคัญต่อการรักษาเวลาของผู้รับเหมาเพียงรายใดรายหนึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความล้มเหลวต่อการทํางาน ระบบ Loop Construction ได้  

4.คุณภาพเป็นยิ่งกว่าเป้าหมายสูงสุดในการทํางาน 

โดยแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะบริหารงานก่อสร้างโดยระบบใดก็ตาม การควบคุมงานให้ได้มาตรฐานที่ดีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่สุดอยู่แล้ว แต่สําหรับการบริหารงานก่อสร้างโดยระบบ Loop Construction การปล่อยให้มีชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพ แทรกอยู่ในงานที่ได้คืบหน้าผ่าน Loop นั้นไปแล้ว จะสร้างปัญหาให้กับระบบการควบคุมงานทันที ตัวอย่างเช่น การต่อท่อน้ําดี ในผนังที่ไม่ได้คุณภาพและไม่มีการตรวจสอบเมื่อเกิดการรั่วซึมในภายหลัง ทําให้ต้องย้อนกลับมาทุบรื้อผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีหรือปูกระเบื้องใหม่อีกครั้ง 

5.ง่ายต่อการทําความเข้าใจ แต่ยากในการทําให้เกิดผลจริง 

การทํางานในระบบ Loop Construction ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือยากต่อการทําความเข้าใจ แต่ความสําเร็จในการนําไปใช้ให้เกิดขึ้นจริง กลับเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโครงการก่อสร้างมักประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจํานวนมาก การจะทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีวินัยและยึดมั่นในการรักษา ระบบให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขาดช่วงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทํางานจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจึงเป็นเรื่องยาก หากต้องการให้เกิดความสําเร็จ ในการบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบ Loop Construction แล้วนั้น ความมุ่งมั่นของผู้บริหารของทุกฝ่ายทุกบริษัทในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการแล้วเสร็จของงานในแต่ละ Loop ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัท ตลอดจนคนงานทุกคนที่จะทํางาน ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายวันอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

Source​ : https://www.tace.co.th/new/wp-content/uploads/2019/09/บทความ-Tips-ของการก่อสร้าง-ระบบ-Loop-Construction.pdf