โครงการที่ดูดี แต่ไม่เกิด อย่างเช่นโครงการ Garden Bridge สะพานสวนป่ากลางแม่น้ำเทมส์ ที่ลอนดอน ไม่สำเร็จเพราะอะไร ?

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

โครงการที่ดูดี แต่ไม่เกิด อย่างเช่นโครงการ Garden Bridge สะพานสวนป่ากลางแม่น้ำเทมส์ ที่ลอนดอน ไม่สำเร็จเพราะอะไร ?
สะพานนี้ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย บอริส จอห์นสัน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนระหว่าง ค.ศ. 2008–2016

ที่สำคัญก็คือการตั้งงบประมาณไว้ ที่ไม่พอเพียง เดิมจะใช้งบ £60M ที่จะได้จากภาคเอกชน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาถึง £69M แต่แล้วงบก็พุ่งขึ้นไปเกิน £200M. ! ต้องให้ภาครัฐ เข้ามาสนับสนุน พอภาครัฐเข้ามาร่วมก็มีข้อจำกัดต่างๆ ที่ไม่ตรงกับของภาคเอกชน

ที่สำคัญ ตอนที่ภาคเอกชนดำเนินการเอง ก็ใช้จ่ายเงินเตรียมโครงการกันอย่างฟุ่มเฟือย ในค่าออกแบบ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเป็นกรรมการ ค่าจัดงานกาลาดินเนอร์ระดมทุนหรูหรา ในที่สุดเงินก็ไม่พอที่จะใช้ก่อสร้าง และต้องยกเลิกโครงการไปในที่สุด

การบริหารโครงการ ที่ยังไม่มีทุนพร้อมจะยากกว่า การบริหารจัดการโครงการ ที่ต้องมีการจัดหาทุนมาให้สำเร็จด้วย

มีคำแนะนำ ให้ใช้การบริหารจัดการแบบ S M A R T

goals ซึ่งมาจาก 5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้:

S = Specific เป้าหมายชัดเจน

M= Measurable วัดผลได้

A = Achievable เป็นไปได้

R = Relevant สัมพันธ์กับรอบๆตัว

T = Time-bound. มีกรอบของเวลา

* ทุกๆเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ ในวงการก่อสร้าง ในชุด

“ เปิดสมองมองก่อสร้าง ”

นำมาเสนอโดย อาจารย์ต่อ