เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

รางวัลออกแบบชนะเลิศปี 2021-2022 ประเภทอาคารสถาบัน ได้แก่
     กลุ่มอาคาร ชั้นมัธยมของ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ (Bangkok International Preparatory & Secondary School) ที่ตั้งอยู่ที่ ที่ดิน 20 + 5 ไร่. ในบริเวณ T77 ของแสนสิริ ที่สุขุมวิท 77
     ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย บริษัทแปลนอาคิเต็ค และออกแบบโครงสร้างโดย บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด ( TACE Ltd.)