รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนจิตรลดา

           โรงเรียนจิตรลดา ได้มีหนังสือถึง รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  เรื่องขอขอบคุณและขอเชิญเป็นที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  อีกวาระหนึ่ง ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2563