ฝุ่นก่อสร้าง ใน เขต กทม. ไม่ใช่สาเหตุใหญ่ ของ PM 2.5

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ฝุ่นก่อสร้าง ใน เขต กทม. ไม่ใช่สาเหตุใหญ่ ของ PM 2.5

งานวิจัยหลายสถาบันพบว่าสาเหตุที่ทำให้ PM 2.5 ใน กทม. ขึ้นสูง นั้นมาจากรถยนต์ และฝุ่นการเผาไร่นา จากจังหวัดใกล้เคียงหลังฤดูกาล ทำไร่นา เป็นส่วนสำคัญ
ส่วนฝุ่นจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นั้น ไม่มีกล่าวถึง

ทั้งนี้เป็นผลจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และล่าสุดจากงานวิจัย ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี การีเวทย์ และคณะ จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในหัวข้อ “การจัดทำแนวทางการจัดการฝุ่น PM2.5 โดยการวิจัยการเกิดอนุภาคทุติยภูมิ จากการใช้ระบบแบบจำลองการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง”

ทุกวันจันทร์ พบกับเรื่องน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด

“เปิดสมองมองก่อสร้าง”
คัดมาเสนอโดย อาจารย์ต่อ