บรรยากาศ การเสวนา “ถอดบทเรียนเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้า ถึง อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส”

รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการTace.Ltdและที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ประเด็นสุด HOT
• การกำหนดลำดับขั้นตอนการส่งเสียงเตือนภัยในอาคาร Mixed Use
• ทำไมไฟและควันจึงแพร่กระจายไปชั้นบนได้?
• ถูกต้องหรือไม่ หนีไฟผ่านบันไดเลื่อน?
• ความเหมาะสมในการใช้ท่อลมไฟเบอร์กลาส ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
• การขับรถยนต์ออกจากอาคารกำลังไฟไหม้
• อาคารเก่า ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย?

ผู้เข้าร่วมเสวนา
• รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ที่ปรึกษาสมาคม
• ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ
• อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
• อาจารย์จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณศุภเชษฐ์ สมรูป จากซีคอนสแควร์
• ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง