Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TACE's Profile

History

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด (Tortrakul & Associates Consulting Engineer Ltd.) หรือ TACE Ltd. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2528 ทั้งนี้ผู้ริเริ่ม คือ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์ต่อตระกูล นอกจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างแล้ว ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยการนำวิธีการวางแผนงานระบบ CPM หรือ Critical Path Method (PCM) มาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย ร่วมกับบุคลากรประจำอีกจำนวนกว่า 80 คน เรายังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนางานบริหารก่อสร้างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยดำรงไว้ซึ่งความดีงามและถูกต้องของจรรยาบรรณตลอดไป

Management Team

ประธานกรรมการ                           :        รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค
กรรมการผู้จัดการ                           :        นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์
กรรมการบริษัท                              :        นางสาวฐิติมา ศรีมงคล
กรรมการบริษัท                              :        นายธาดา ประสิทธิสา
กรรมการบริษัท                              :        นางสาววิมลรัตน์ ยงชัยตระกูล
กรรมการบริษัท                              :        นายประทีป สันติภาพ

มาตรฐานการปฏิบัติตนของพนักงาน TACE Ltd.

1 TACE  Ltd.  ไม่รับผลประโยชน์ใด  ๆ  จากบริษัทฯ หรือผู้ทำงานซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุม  ไม่ว่าจะมีมาในรูปแบบใด ๆ  จากผู้ใต้อำนาจการควบคุม  เช่น
1.1 การรับเป็นเงิน
1.2 การรับเป็นของขวัญ สิ่งของ
1.3 การรับบริการ ทำงานต่าง ๆ  ให้โดยไม่คิดมูลค่า
1.4 การรับเลี้ยงอาหาร
1.5 การรับการว่าจ้างให้ทำงานพิเศษ
1.6 การรับเป็นเงินจากการชนะพนัน
2 TACE Ltd. ถือหลักการตัดสินใจ  สั่งการต่าง ๆ  ต้องทำด้วยความยุติธรรม มีหลักการที่สามารถอ้างอิงและอธิบายกับทุกฝ่ายได้ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้
3 TACE Ltd.  จะปฏิบัติต่อทีมงาน ทุกฝ่าย  โดยให้ความเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพทุก ๆ ฝ่าย
4 TACE Ltd.  จะใช้วาจาและกิริยาสุภาพ  ในการสั่งงาน  และในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมา
5 TACE Ltd.  จะไม่แสดงอารมณ์ไม่สุภาพต่อผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายเจ้าของงานและฝ่ายผู้รับเหมา
6 TACE Ltd.  ยึดมั่นในการให้ความเคารพในแนวคิดในแบบของผู้ออกแบบ  ไม่วิจารณ์ และจะไม่แก้ไขแบบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือเจ้าของงานเป็นเด็ดขาด
7 TACE Ltd.   เป็นผู้มองโลกในแง่ดีคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานทุกฝ่ายย่อมมีความปรารถนาในการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง
8 ทีมงาน  TACE Ltd.  ทุกคนมีจิตใจเป็นหัวหน้าที่ดี ช่วยเหลือแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้รับเหมา
1 TACE Ltd. shall not accept any bribe from anyone who we are working with, In any kind, such as
1.1 Taking money for grant.
1.2 Taking gift for grant.
1.3 Taking work for free of charge.
1.4 Taking meal for free of charge.
1.5 Taking money from outside work.
1.6 Taking money from gambling.
2 TACE Ltd. shall make a decision and give an order based on justice and conception which can be refered or explained, without personal feeling.
3 TACE Ltd. shall treat anyone with respect and honor, to every professional work.
4 TACE Ltd. shall be polite in both action and speech, when ordering to or communicating with owner and contractor.
5 TACE Ltd. shall not show emotionly rude or unpolite action to both owner and contractor.
6 TACE Ltd. shall respect the designed conception and definitely must not change anything without an approval from owner or designer.
7 TACE Ltd. shall think positively of the situation as if everyone want to do the right thing to complete the work.
8 TACE Ltd. and the team are good leader and our job is to offer advices, helps, comments, instruction and suggestion to contractor.

 

 

 

Keywords: Profile, ข้อมูลบริษัท TACE
 
Home | Profile | News | Services | Portfolio | Career | Contact Us
Staff Zone | Webmail
© 2011-2014 TACE Ltd. All rights reserved.