Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Profile, ข้อมูลบริษัท TACE

ความเป็นมา History

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด (Tortrakul & Associates Consulting Engineer Ltd.) หรือ TACE Ltd. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2528 ทั้งนี้ผู้ริเริ่ม คือ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์ต่อตระกูล นอกจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างแล้ว ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยการนำวิธีการวางแผนงานระบบ CPM หรือ Critical Path Method (PCM) มาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย ร่วมกับบุคลากรประจำอีกจำนวนกว่า 80 คน เรายังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนางานบริหารก่อสร้างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยดำรงไว้ซึ่งความดีงามและถูกต้องของจรรยาบรรณตลอดไป

วิสัยทัศน์ Vision

 "เราจะเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี มุ่งมั่นสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในด้านความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งพนักงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข"

คณะผู้บริหาร Management Team

ประธานกรรมการ                            :         รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค

กรรมการผู้จัดการ                            :         นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์

กรรมการบริษัท                               :         นางสาวฐิติมา ศรีมงคล

กรรมการบริษัท                               :         นายธาดา ประสิทธิสา

กรรมการบริษัท                               :         นางสาววิมลรัตน์ ยงชัยตระกูล

กรรมการบริษัท                               :         นายประทีป สันติภาพ

 

มาตรฐานและการปฏิบัติงาน

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

 1.      TACE  Ltd.  ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ  จากบริษัทฯ หรือผู้ทำงานซึ่งอยู่   ภายใต้อำนาจการควบคุม ไม่ว่าจะมีมาในรูปแบบใดๆ จากผู้ใต้อำนาจการควบคุม 

          1.1       การรับเป็นเงิน

          1.2       การรับเป็นของขวัญ สิ่งของ

          1.3       การรับบริการ ทำงานต่าง ๆ  ให้โดยไม่คิดมูลค่า

          1.4       การรับเลี้ยงอาหาร

          1.5       การรับการว่าจ้างให้ทำงานพิเศษ

           1.6       การรับเป็นเงินจากการชนะพนัน

2.     TACE Ltd. ถือหลักการตัดสินใจ  สั่งการต่างๆ  ต้องทำด้วยความยุติธรรมมีหลักการที่สามารถอ้างอิง และอธิบายกับทุกฝ่ายได้ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้

3.     TACE Ltd.  จะปฏิบัติต่อทีมงานทุกฝ่าย  โดยให้ความเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพทุกๆ ฝ่าย

4.     TACE Ltd.  จะใช้วาจาและกิริยาสุภาพ  ในการสั่งงาน  และในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมา

5.     TACE Ltd.  จะไม่แสดงอารมณ์ไม่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน ทั้งฝ่ายเจ้าของงานและฝ่ายผู้รับเหมา 

6.    TACE Ltd.  ยึดมั่นในการให้ความเคารพในแนวคิดในแบบของผู้ออกแบบไม่วิจารณ์  และจะไม่แก้ไขแบบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือเจ้าของานเป็นเด็ดขาด

7.     TACE Ltd.  เป็นผู้มองโลกในแง่ดีคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานทุกฝ่ายย่อมมีความปรารถนาในการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง

8.     ทีมงาน  TACE Ltd. ทุกคนมีจิตใจเป็นหัวหน้าที่ดี ช่วยเหลือแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้รับเหมา

 

Keywords: Profile, ข้อมูลบริษัท TACE
 
Home | Profile | News | Services | Portfolio | Career | Contact Us
Staff Zone | Webmail
© 2011-2014 TACE Ltd. All rights reserved.